Základní škola v Hrubčicích

Alternativní metody výuky aneb jak také učíme

 Na naší ZŠ používáme kombinované metody výuky přiměřeně věku a individuálním zvláštnostem našich žáků.

MATEMATKA:

Do výuky jsou kromě klasických metod výuky zařazovány i alternativní  prvky matematiky založené na konkrétní názornosti a vyvozování či objevování matematických zákonitostí.

ČESKÝ JAZYK:

Do hodin jazyka českého je zařazováno tvůrčí psaní s přihlédnutím k volbě tématu žáky.

Hodiny bývají ozvláštněny didaktickými hrami v prostoru, lavici i v přírodě.

PŘÍRODOVĚDA A PRVOUKA:

Snažíme se, aby žáci získávali co nejvíce poznatků v terénu, proto organizujeme přírodovědné exkurze za poznáním, pozorujeme přírodu na zahradě i v okolí a vyvozujeme poznatky na základě přímého pozorování, pracujeme s různými materiály a poznáváme jak se látky chovají, spolupracujeme s organizací IRIS na tematických projektech s cílem "osahat si" fyzikální a přírodní zákonitosti v praxi 

Žáci vytváří vlastní výukové materiály na základě svých získaných poznatků, hledají řešení zadaného problému a ta potom prezentují ostatním, čímž rozvíjejí schopnost prezentace vlastního úhlu pohledu na problém ostatním, učí se vhodnému způsobu projevu, přidávají své poznatky ostatním,pracují s chybou .

VLASTIVĚDA

Poznáváme náš kraj a jeho zeměpisné i historické zajímavosti v praxi.

Pracujeme s interaktivní technikou a interaktivními výukovými programy.

 

V naší škole používáme organizační i výukové metody hodně podobné některým aspektům alternativních druhů škol jako např. Montessori pedagogiky nebo Scio (která je založena na stejných principech) , zejména výuku ve věkově smíšených skupinách, aby dítě mohlo být rozvíjeno dle svých schopností a učilo se vzájemné interakci a způsobu komunikace a spolupráce s mladšími či staršími spolužáky, setkávalo se tak s různými pojetími problému a společně nalézaly jeho řešení. žákovi u nás je poskytnuto dostatek času i pozornosti pedagoga, což umožňuje malý počet žáků ve třídách a rodinná atmosféra školy, kde  každý žák a jeho práce je dobře vidět, žák má dostatek prostoru sám tvořivě přistupovat k zadanému tématu, prezentovat jej, přijímat okamžitou zpětnou vazbu ze strany spolužáků a pedagogů ,nalézat chyby, poučit se z nich a využít je vlastní posun sebe samého. Chyba se pro něj stává prostředkem učení nikoliv selháním či zklamáním sebe sama a svého okolí.

Žák má možnost denního doučování dle aktuální potřeby každého jedince s pedagogickým pracovníkem školy. Pro rozvoj dítěte je to aspekt rozvíjení klidu a jistoty"mít se na koho obrátit" a podvědomě získávat pocit bezpečí a zázemí

 

V Montessori a Scio pedagogika není založena na  klasickém  známkování žáků, žáci bývají většinou  hodnoceni slovně v průběhu práce. Získávají tak rychlou zpětnou vazbu, kterou však umožňuje hlavně nízký počet žáků ve věkově smíšených učebních skupinách. Toto je v naší malotřídní škole standardem , hodnotíme práci žáků rovněž ústně , pochvalou, odměnou v průběhu práce , ale v závěru práce dostávají i známku, která se nám osvědčila jako nejsrozumitelnější symbol zhodnocení práce samotné včetně konečného výkonu. Známka je srozumitelná jak pro žáka, tak por rodiče. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami však po dohodě s rodičem a poradenským zařízením občas přistupujeme k písemnému slovnímu hodnocení.

V Montessori a Scio mají žáci rozvolněné pojetí  učiva a nemívají pevný řád předmětů. Žáci si mnohdy vybírají,co se chtějí učit. U nás v malotřídní škole pravidelný řád  máme, protože řád dává dítěti jistotu a pravidla, s nimiž budou ve svém budoucím životě často konfrontováni. Na tyto situace  v životě pak budou připraveni. Při přechodu na vyšší stupeň vzdělání tak budou schopni reagovat na všeobecné standardní požadavky, které na ně budou kladeny, jež ve většině případů vycházejí z klasického vzdělávání ve školách. Lépe se pak děti do nové školy začlení a způsob vzdělávání jim bude blízký .

Podobně jako v Montessori a Scio pracujeme s návrhy žáků na alternativní činnosti ve výuce. nejsou však u nás základem výuky. U nás zejména zařazujeme alternativní volné psaní v rámci českého jazyka a  návrhy projektů ve všech ostatních předmětech.  

 

 

 UPOZORNĚNÍ!!!!!!

ve středu 15.5.2019 odpadá Cvičení rodičů s dětmi z důvodu přípravy školní besídky.

Dne 22.5. 2019 bude Cvičení rodičů s dětmi opět pokračovat AŽ DO 29.5.2019. v ČERVNU JIŽ CVIČNÍ PROBÍHAT NEBUDE. PLÁNUJEME JEHO OBNOVENÍ DLE ZÁJMU OD ŘÍJNA  2019.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

V TÝDNU OD 24.6.DO 28.6.2019 BUDE VE ŠKOLE MALOVÁNO, PROTO BUDE PO TYTO DNY Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ŽÁKŮM UDĚLENO ŘEDITELSKÉ VOLNO V DÉLCE 5 DNŮ.

Vysvědčení bude vydáno v pátek 21.6.2019.

 

 

SBĚR PAPÍRU

Sběr je možno i celoročně nosit do vestibulu školy k bočnímu vchodu a uložit do krabic u dveří k tělocvičně.

Za každý kilogram papíru předem děkujeme.

Co všechno sbíráme:

staré baterie,použité tonery do tiskáren,

elektrospotřebiče vyjma bílé techniky, 

MATERIÁL PRO ČINNOST

Děkujeme všem občanům a přátelům školy, kteří nám pomáhají rozšířit vybavení výtvarným i kancelářským materiálem z drobných darů reklamních či obchodních firem, zbytků textilu,vlny,kartonů apod.
Každou drobnou podporu školy vítáme. Materiály a drobné dary je možno nabídnout škole prostřednictvím pracovníků školy nebo volně položit vedle sběrového kontejneru ve vestibulu u bočního vchodu školy, kde si je vyzvedneme.
Za zájem o činnost školy a projevenou podporu, dosavadním i příštím dárcům, děkujeme.

19. 8. Ludvík

Zítra: Bernard

Návštěvnost stránek

015411